Để có cơ sở giúp Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo tình hình và kết quả thực hiện công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2014, Giám đốc Sở Tư pháp đề nghị Trưởng các Phòng chuyên môn nghiệp vụ, Thủ trưởng các tổ chức sự nghiệp thuộc Sở và Trưởng phòng Phòng Tư pháp các quận, huyện (sau đây gọi tắt là các tổ chức, đơn vị) triển khai một số nội dung ...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HÌNH HOẠT ĐỘNG

 

 

Cần cài đặt Flash Player để xem

» Tất cả